آزمون بررسی توانایی شما در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

. اگر فکر می کنید دیگر از شما گذشته است ؟

. اگر فکر می کنید برای شروع کسب و کار اینترنتی نیاز به دانش خاصی دارید ؟

. اگر فکر می کنید راه اندازی کسب و کار اینترنتی بسیار پیچیده است ؟

 

پیشنهاد می کنم حتما این آزمون را انجام دهید تا از نتیجه آن متحیر شوید، همچنین متوجه خواهید شد که آیا شروع این کار برای شما مناسب است یا اینکه بهتر است هرگز این کار را شروع نکنید.

این آزمون فقط یک بار قابل انجام است، بنابراین با خودتان رو راست باشید و پاسخ صحیح را به خودتان بدهید