دوست گرامی پرداخت شما با موفقیت انجام نشده و این می تواند به دلیل یک مشکل کوچک در شبکه شتاب باشد، اگر هم مبلغی از حساب شما کسر شده باشد به زودی از طریق شبکه شتاب به حساب شما بازگشت داده خواهد شد و به راحتی می توانید خرید خود را تکمیل نمایید.

 

امیدوارم شاد، موفق و پیروز باشید.

فکر آبی