برای کسب درآمد بیشتر مشکل خودمان را حل کنیم یا مشکل دیگران ؟