استراتژی یا حرکت با چشمان بسته ؟

استراتژی یا حرکت با چشمان بسته ؟