چرا محتوا اکسیژن وب سایت است ؟

چرا محتوا اکسیژن وب سایت است ؟