50 درصد از ایرانی ها کار نمی کنند !

۵۰ درصد از ایرانی ها کار نمی کنند !