نیمی از ایرانی ها کار نمی کنند !

نیمی از ایرانی ها کار نمی کنند !