اسمش بیدوده اما داستانش به سیاهی دوده!

چرا بیدود داستانش پر از دوده و چطوری کسب و کار ما بیدود بشه؟