در یک رویداد یا مراسم سخنرانی کنید حتی اگر شده 1 دقیقه!