انجام ندادن این کار در سال 95، یعنی شکست کامل !

انجام ندادن این کار در سال 95، یعنی شکست کامل !