20 قدم تا تاثیر بازاریابی و تبلیغات

20 مرحله تا موفقیت عملیات بازاریابی و تبلیغات و جذب مشتری

جي کنراد لوينسون پدر بازاريابي پارتيزاني مي گويد : تنها ثبات و تعهد در اجرا يک برنامه تبليغاتی و بازاریابی مي تواند شما را به موفقيت برساند.

 

يعني تا زماني که تبليغات و بازاریابی را براي مدت زمان محدود در نظر گرفته باشید، موفقت حاصل نخواهد شد، مگر براي بلند مدت، زيرا مشتري از 20 مرحله عبور مي کند تا خريد کند !

 

 این بیست قدم را با هم بررسی خواهیم کرد :

1 – اولين باري که يک شخص به يک آگهي نگاه مي کند، آن را نمي بيند !

2 – دفعه دوم، متوجه آن نمي شود !

3 – دفعه سوم، از وجودش آگاهي پيدا مي کند.

4 – دفعه چهارم، به زحمت به خاطر مي آورد که آن را ديده است.

5 – دفعه پنجم، آن را مي خواند.

6 – دفعه ششم، به آن بي اعتنايي مي کند.

7 – دفعه هفتم، آن را مي خواند و مي گويد (( ای بابا ))

8 – دفعه هشتم، مي گويد : (( اين لعنتي هنوز اين جاست ))

9 – دفعه نهم، فکر مي کند شايد اهميت دارد.

10 – دفعه دهم، از همسايه اش مي پرسد که آيا آن را آزمايش کرده است يا نه ؟

11 – دفعه يازدهم، فکر مي کند که آگهي دهنده چه طور کار مي کند.

12 – دفعه دوازدهم، فکر مي کند که اين بايد چيز خوبي باشد.

13 – دفعه سيزدهم، فکر مي کند که شايد ارزشي داشته باشد.

14 – دفعه چهاردهم، به ياد مي آورد که مدتي است چنين چيزي را مي خواهد.

15 – دفعه پانزدهم، آزرده مي شود، چون پول ندارد آن را بخرد.

16 – دفعه شانزدهم، فکر مي کند روزي آن را خواهد خريد.

17 – دفعه هفدهم، يک يادداشت از آن بر مي دارد.

18 – دفعه هجدهم، به فقر خودش لعنت مي فرستد.

19 – دفعه نوزدهم، با دقت پولش را مي شمارد.

20 – دفعه بيستم، آن را مي خرد به همسرش و دوستانش نيز مي گويد آن را بخرند.

 

این مقاله ارتباط زیادی با موضوع بررسی مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار دارد، اگر آن را نخوانده اید پیشنهاد می کنم آن را نیز مطالعه کنید که تکمیل کننده همین موضوع می باشد.